Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

camillee
22:09
2908 cf7d 420
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
camillee
22:06
camillee
22:06
camillee
22:05
2191 3dcc 420
camillee
22:03
9024 43c7 420
P. Czerwiński, Międzynaród #2
camillee
22:03
camillee
21:59
7286 7f87 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viablondi blondi
21:58
0191 de31 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viablondi blondi
21:56
21:56
9694 ea13 420
Reposted fromMijime Mijime viagitarowaaaA gitarowaaaA
21:56
8149 192e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viagitarowaaaA gitarowaaaA

March 26 2017

17:50
camillee
17:27
1735 f034 420
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
16:08
3509 fd19 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
15:31
camillee
15:30
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
camillee
15:30
Reposted fromFlau Flau viagitarowaaaA gitarowaaaA

March 20 2017

16:32
8265 5233 420
Reposted fromerial erial viagitarowaaaA gitarowaaaA
camillee
16:32
camillee
16:32
7570 26c0 420
Reposted fromNajada Najada viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl